Viser arkivet for stikkord nmpeterseneddaoversetteren

NORRØNAFOLKET I OPPHAV OG VANDRING av KRISTEN DØSSLAND (1)

Hvem var egentlig vikingene? Hvem var norrønafolket? Hvor kom de fra?Kan historien om det hedenske folkeferd i Norden rett og slett være feilaktig?Hvor blev de av, Guds utvalgte folk,ble de igjen i Israel eller utvandret de til øyene i Norden? Er Norge Israel?Og hvorfor ville ”noen”, i så fall ha interesse av å fuske med kildene? For å holde oss uvitende om vår fortid? Og hvem er så ”noen”?

Det er stor interesse for ættegran-
sking i vår tid. Ved arkivunder-
søkelser kan en finne hva gamle
kirkebøker, rettsbøker og andre støvete
folianter har å fortelle om forfedrene.
Det er om å gjøre å kunne følge slekta
så langt tilbake i århundrene som mu-
lig. Når en kjenner sine aner, kjenner en
bedre seg selv.

Men det gamle ordet «Kjenn deg
selv!» får en egen tyngde når en tar
hele folkeætta med i undersøkelsen.
Det spørsmålet vi vil ta opp til drøfting
her, er dette: Hvem var egentlig vårt
folks forfedre? Hvem stammet Norrø-
nafolket fra? Når og hvordan kom de
til Norden, og hva slags kultur førte de
med seg hit?

Det er språkgranskerne som har
satt fram teorien om at vi stammer fra
et «arisk» folk som skal ha kommet fra
Høg-asia eller fra fjelltraktene omkring
Iran. I virkeligheten er det svært lite
en kan si med sikkerhet om «ariernes»
opprinnelige hjem og deres vandrin-
ger.

Dessuten må en være merksam
på at det store indoeuropeiske språk-
fellesskap i historisk tid ikke forteller
alt om raser og folkenes avstamning. I
områder der disse språk har vært do-
minerende så langt tilbake som en har
innskrifter og litteratur, kan det ofte på-
vises språklige underlag av helt annen
opprinnelse. Ved framrykking av arisk-
talende stammer er de undertvungne
folks språk blitt trengt i bakgrunnen.

Men de har ikke alltid forsvunnet spor-
løst. For å forklare eiendommeligheter
i de forskjellige indoeuropeiske språks
utvikling, må en regne med innvirkning

fra eldre substrater. Og framfor alt kan
vi finne spor etter dem i gamle navn og
folketradisjoner.

Når det gjelder det norrøne mål, har
enkelte forskere ment å finne et gam-
melt semittisk innslag i språket.
Allerede den kjente danske historiker
og språkforsker N.M. Petersen erklærte
at Nordens mytiske navn kan forklares
med letthet ut fra semittiske språk. Han
tenkte nærmest på fønisk eller arabisk.

Den vise granskeren av nordisk myto-
logi, Edda-oversetteren Ivar Mortens-
son-Egnund har pekt på en del norske
ord som han mener kan ha sin rot i det
hebraiske språket. Han har også vist at
Voluspå og Håvamål har mange likhets-
punkter med det gamle testamente og
jødiske Sibylle-bøker som sikkert hviler
på eldgamle israelittiske tradisjoner.
I det vi bygger videre på disse gran-
skeres teorier, vil vi i det følgende søke
å vise at det i vårt land finnes tydelige
merker etter israelittisk språk og kultur,
og at disse minner forteller om innvan-
drede stammer av israelittisk opphav.

Med dette syn på innvandrings-
spørsmålene står vi forøvrig ikke alene.
I England og Amerika er det en hel skole
av granskere som mener de kan påvise
at Nord-Israel — de bortkomne 10 Is-
raels stammer — har havnet i Norden,
særlig i England. Betydelige kulturbæ-
rende lag innenfor de germanske folk er
av israelittisk avstamning.

«The National Message» heter et engelsk tidsskrift

som stadig skriver om dette emnet. Her
hos oss er ingeniør Albert Hiorth en iv-
rig talsmann for den samme oppfatning
ut fra et bibelsk syn.
Nordiske historikere har ikke tidli-
gere forsøkt å etterprøve noen semittisk

kilde og les hele boka her

Les også Norrønafolkets identitet

I Johannes Åpenbaring 2.9 sies det. Rev 2:9 : ”Jeg vet også om blasfemien fra dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge.”Se filmen:The Khazarian Conspiracy , Part 1 of 12

Er Stoltenberg jøde?
“Dette Tyske, Polske og Askenazi Jødiske etternavn STOLTENBERG er den yrkesmessige betegelsen for en snekker. Navnet kommer fra det Gamle Polske ordet STOLARZ …”